Etapy tvorby bakalářské práce

V praxi se velmi často setkáváme s bakalářského pracemi, které jsou formálně i obsahově vypracované správně, ale obsahují množství pravopisných chyb, či dokonce překlepů. Autoři si často práce dostatečně nepřečtou, napíšou jejich takříkajíc "na koleně" a neopraví tak do očí bijící nedostatky.

Příprava a vypracování diplomové právě vyžaduje tvorbu časového plánu, abychom tak předešli psaní na poslední chvíli, které ze sebou přináší nejvíce zbytečných chyb. Protože pro mnohé studenty je bakalářská práce prvním "velkým projektem" jejich dosavadních studií a nikdy předtím závěrečnou práci netvořily, je důležité aby si ještě před zahájením prací nastudovali teoretické podklady k vypracování takového typu práce.

Tvorba kvalitní bakalářské práce by se neměla obejít bez žádné z následujících etap, které si blíže popíšeme v dalších kapitolách:

Volba vhodné témata.

Brainstorming, tvorba poznámek a osnovy práce + první konzultace.

Rešerše literatury a shromažďování pramenů.

Studium a zpracování literatury (teoretická východiska - začátek psaní práce).

Realizace vlastního zkoumání + analýza výsledků

 

(Nutné pouze při praktické tématu diplomové práce).

Koncept práce + posouzení práce konzultantem.

Stylistická a gramatická korektura a formální úprava.

Čistopis a závěrečné hodnocení práce.

Svázání, předání a vložení bakalářské práce do systému CRZP.

Navrhnúť úpravu