Rešerše literatury diplomovej práce

Když je autorovi jasné, kam chce zavést své čtenáře a má vypracovanou osnovu práce může začít psát samotné jádro. Při jeho tvorbě může znovu využít připravené poznámky.

Než začne autor téma zpracovávat, měl by být obeznámen s tím, co všechno se již v daném směru vyzkoumali. Na základě studia literatury může dojít autor k závěru, že jeho problém je už dávno vyřešen nebo naopak, zatím není řešitelný. Studium literatury usnadňuje formulaci hypotéz, volbu metodiky i zpracování výsledků výzkumu. V této fázi tvorby diplomové práce je třeba poznat a zhodnotit dosavadní stav řešení daného problému.

Základem je rešerše literárních pramenů, které se problémem zabývají. Přitom nesmíme zapomenout ani na historický aspekt a při rešerši je nutné zvážit také rok vydání publikace. Důležité je dále opírat svá zjištění o několik relevantních zdrojů a ověřovat si teze u různých autorů. Základem práce nemusí být jen monografie, ale také příspěvky v odborných a vědeckých časopisech, které přinášejí nejnovější poznatky. Své zdroje nelze omezovat pouze na tuzemské publikace, jelikož od studenta vysoké školy se přirozeně očekává znalost minimálně jednoho cizího jazyka a v zahraničních pramenech se nachází velké množství relevantních studií.

 

Při tvorbě rešerše třeba zajít do knihoven, shánět knihy, časopisy, sborníky z vědeckých konferencí, encyklopedie, slovníky, výzkumné zprávy atd. Vyhledávání pramenů je velmi vhodné konzultovat is odborníky na dané téma, kteří vědí autora upozornit na zajímavé zdroje informací, či nejnovější výzkumy. Výborným pomocníkem je samozřejmě i internet, jehož prostřednictvím se může autor dostat do nejrenomovanějších světových knihoven.

 

 

Studium a zpracování literatury diplomové práce

 

Při práci s literárními prameny je nutné zaměřit se na to, aby každá věta přispěla k řešení zadání práce. Je třeba se vyhnout zbytečným balastem a množství definic, které s téma nesouvisí. Je třeba se zaměřit na vhodné podklady diplomové práce. Základ je vysvětlit pouze klíčové pojmy a dále se věnovat současnému stavu řešené problematiky doma a v zahraničí. Podstata studia literatury spočívá v rozboru literárních pramenů a zhodnocení jejich přínosu pro řešení zkoumaného problému. Tato část nemá být pouze literárním přehledem všeho, co autor přečetl, ani seznamem literatury, která se problémem zabývá. Je důležité popsat a zhodnotit dosavadní stav řešení daného problému a ukázat, jak je téma pojata v příspěvcích ostatních autorů. Každý samostatný problém by měl být uveden podle důležitosti a rozsahu buď v samostatné kapitole nebo podkapitole.

 

Jak již bylo zmíněno, zdroje použité v diplomové práci by neměly být příliš staré (ne starší než přibližně deset let). Toto pravidlo však neplatí vždy, protože některé vědní disciplíny jsou postaveny na neměnných zákonitostech - např. matematika. Pokud autor v knihovně narazí na výbornou knížku s vydáním v roce 1980, měl by se ještě poohlédnout v jiných knihovnách, resp. i na internetu, či neexistuje k této publikaci novější vydání. Autoři totiž častokrát své knihy znovu po několika letech vydávají pouze s malými obměnami. Při diplomové práci by mělo být minimálně 30 zdrojů, přičemž počet se často liší z hlediska požadavků vysoké školy.