Studium a zpracování literatury

Při práci s literárními prameny je nutné zaměřit svou pozornost na to, aby každá věta přispěla k řešení zadání práce. Je třeba se vyhnout zbytečným balastem a množství definic, které s tématem přímo nesouvisí. Základ je vysvětlit klíčové pojmy a dále se věnovat současnému stavu řešené problematiky doma a v zahraničí

Podstata studia literatury spočívá v rozboru literárních pramenů a zhodnocení jejich přínosu pro řešení zkoumaného problému. Tato část nemá být pouze literárním přehledem všeho, co autor přečetl, ani seznamem literatury, která se problematikou zabývá. Je důležité popsat a zhodnotit dosavadní stav řešení daného problému a ukázat, jak je téma pojata v příspěvcích různých autorů. Každý samostatný problém by měl být v bakalářské práci uveden podle důležitosti a rozsahu buď v samostatné kapitole nebo podkapitole.

Jak již bylo zmíněno, zdroje použité v bakalarka by neměly být příliš staré (ne starší přibližně deset let). Toto pravidlo však neplatí vždy, jelikož některé vědní disciplíny jsou postaveny na neměnných zákonitostech - např. matematika. Pokud autor v knihovně narazí na výbornou knihu s vydáním v roce 1980, měl by se vždy poohlédnout v jiných knihovnách, resp. i na internetu, či neexistuje k této publikaci novější vydání. Autoři totiž častokrát své knihy vydávají znovu po několika letech, pouze s malými obměnami. Při vypracování diplomové práci by mělo být věnováno minimálně 20 zdrojů, přičemž počet se často liší z hlediska požadavků vysoké školy.