Typy závěrečných prací

Tvorba závěrečné práce představuje pro každého studenta roli, jejíž splnění je základní podmínkou úspěšného ukončení jakéhokoli stupně vysokoškolského studia Jak pro studenta tak i pro konzultanta práce je velmi důležité, aby si ozřejmili, co má student vypracováním závěrečné práce dosáhnout a jaká úkol před nimi oběma stojí. Student musí dostat jasné pokyny, co od něj vyučující očekává a naopak konzultant musí mít jasno v tom, jaké nároky může na studenta klást, jaké jsou jeho dosavadní poznatky, zkušenosti a jaká je jeho snaha zkoumat a učit se nové věci.

Smyslem každé kvalifikační práce je dokázat samostatné tvůrčí myšlení studenta a také připravenost k výkonu povolání, případně na další stupně studia. Od studenta se dále očekává, že bude schopen efektivně pracovat s dostupnou literaturou a sebraný materiál dokáže faktograficky zvládnout, utřídit a inteligentním způsobem vysvětlit svému čtenáři. Výsledkem práce mají být autorovi postoje, nebo také nové návrhy řešení problémů, ke kterým během výzkumu závěrečné práce dospěl. Rozsah a hloubka rozpracování jednotlivých části závěrečných prací je dána stupněm kvalifikační práce. Současný systém vysokoškolského studia na Slovensku je rozdělen do několika stupňů studia a také náročnost kladena na jednotlivé typy prací je tedy odlišná.

Bakalářská práce je závěrečnou prací prvního stupně vysokoškolského studia a při jejím psaní jsou kladeny na studenta nižší nároky, než při psaní diplomové práce. Diplomová práce je závěrečnou prací druhého stupně vysokoškolského studia. O něco vyšší nároky jsou kladeny na studenty vypracovávajúcich rigorózní práce, disertační práce, či atestační práce. Struktura všech typů závěrečných prací je ve své podstatě totožná. Bližší popis specifik jednotlivých typů závěrečných prací uvádíme v podkapitolách s stejnojmennými názvy.